Даведнiкi пiсьменнiка, гiсторыка, энцыклапедыста Леанiда Маракова «Рэпрэсаваныя грамадскiя i культурныя дзеячы Беларусi»

Рэпрэсаваныя лiтаратары, навукоўцы, работнiкi асветы, грамадскiя i культурныя дзеячы Беларусi. Рэпрэсаваныя Настаўнікі

Галоўная » Даведнiкi  » Рэпрэсаваныя лiтаратары, навукоўцы, работнiкi асветы, грамадскiя i культурныя дзеячы Беларусi. Рэпрэсаваныя Настаўнікі  » Том IV. Скароты 

Том IV. Скароты

Бібліяграфічныя, палітычныя і геаграфічныя скарачэнні

абл.   – абласны (-ая)

АДПУ  – Аб’яднанае дзяржаўнае палітычнае ўпраўленне
пры Савеце Народных Камісараў СССР

арт.   – артыкул

б.   – былы (-ая)

БелАН  – Беларуская акадэмія навук (таксама АН БССР),
да 1929 – Інбелкульт

БВА   – Беларуская ваенная акруга

б. г.   – без года (выдання)

БДУ   – Беларускі дзяржаўны універсітэт

бел.   – беларускі (-ая)

БНР   – Беларуская Народная Рэспубліка

БПС-Р   – Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў

БРГ   – Беларуская рэвалюцыйная грамада

БСГ   – Беларуская сацыялістычная грамада

БСРГ   – Беларуская сялянска-работніцкая грамада

БССР   – Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

БХД   – Беларуская хрысціянская дэмакратыя

БЦР   – Беларуская цэнтральная рада

в.   – вёска

в. а.   – выконваючы абавязкі

ВА   – ваенная акруга

ваяв.   – ваяводства

верас.   – верасень

ВКП(б)  – [Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)] Усесаюзная камуністычная партыя (бальшавікоў)

ВМП   – вышэйшая мера пакарання

ВНУ   – вышэйшая навучальная ўстанова

вобл.   – вобласць

вол.   – воласць

ВЧК (ЧК) – [Всероссийская Чрезвычайная комиссия при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией
и саботажем, с августа 1918 г. – Всероссийская Чрезвычайная Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности при СНК РСФСР ] Усерасійская Надзвычайная Камісія па барацьбе з контррэвалюцыяй
 і сабатажам пры Савеце Народных Камісараў

выбр. тв.   – выбраныя творы

вып.   – выпуск

г.   – горад

газ.   – газета

губ.   – губерня

ГУЛАГ  – [Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения] Галоўнае ўпраўленне папраўча-працоўных лагераў

г. п.   – гарадскі пасёлак

ДА   – Дзяржаўны архіў

РФ   – Расійская Федэрацыя

жн.   – жнівень

засц.   – засценак

зах.   – заходні

зб. тв.   – збор твораў

Інбелкульт  – Інстытут беларускай культуры (з 1929 – БелАН)

кастр.   – кастрычнік

КДБ   – Камітэт дзяржаўнай бяспекі

КК   – Крымінальны rодэкс

кн.   – кніга

КП(б)Б   – Камуністычная партыя (бальшавікоў) Беларусі

КПЗБ   – Камуністычная партыя Заходняй Беларусі

Кр.   – крыніца.

крас.   – красавік

ліп.   – ліпень

ліст.   – лістапад

літ.   – літаратура

М.   – Масква

МБПТ   – Мінскі Белпедтэхнікум

МВПІ   – Мінскі вышэйшы педінстытут

МДБ   – Міністэрства дзяржаўнай бяспекі

МЗС   – Міністэрства замежных спраў

Мн.   – Мінск, Менск

МУС   – Міністэрства ўнутраных спраў

мяст.  – мястэчка

нам.   – намеснік

НАНБ   – Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

н.   – нарадзіўся (нарадзілася)

Наркамасветы – Народны камісарыят асветы

НГАБ   – Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

НДІ   – навукова-даследчы інстытут

НКВД  – [Народный комиссариат внутренних дел]
Народны камісарыят унутраных спраў

НКДБ   – Народны камісарыят дзяржаўнай бяспекі

пав.   – павет

ПАВ   – Польская арганізацыя вайсковая

паліт.   – палітычны

пас.   – пасёлак

паўдн.   – паўднёвы

паўн.   – паўночны

ППЛ   – папраўча-працоўны лагер

пр.   – праспект

РКП(б)   – Расійская камуністычная партыя (бальшавікоў)

р-н   – раён

РСДРП   – Расійская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя

с.   – сяло

сак.   – сакавік

сапр.   – сапраўднае

СБМ   – Саюз беларускай моладзі

с.-г.   – сельскагаспадарчы (-ая)

снеж.   – снежань

СНК   – Савет Народных Камісараў

СП   – Саюз пісьменнікаў

СПб.   – Санкт-Пецярбург

студз.   – студзень

ст.   – станцыя

CШ   – сярэдняя школа

т.   – том

ТБШ   – Таварыства беларускай школы

тв.   – творы

тыс.   – тысяча

ун-т   – універсітэт

усх.   – усходні

фальв.   – фальварак

ф-т   – факультэт

хут.   – хутар

ЦК   – Цэнтральны камітэт

час.   – часопіс

чэрв.   – чэрвень

 

 
 

© Леанiд Маракоў, 1997-2016.
Выкарыстанне матэрыялаў сайта для публікацый без дазволу аўтара забаронена.

Распрацоўка i дызайн сайта - студыя "Каспер".